එන්ඩොමෙට්‍රියෝසිස් යනු නිදන්ගත නාරිවේද රෝගයකිවැඩිදුර කියවන්න…