විකිරණශීලී ගොම කුරුමිණියා (කොප්‍රිනෙලස් රේඩියන්ස්) ක්‍රමවේද:වැඩිදුර කියවන්න…