ප්‍රවණතා ප්‍රධාන සිතුවිලි එකතු කර ඇතවැඩිදුර කියවන්න…

Oxford විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාඥ Kate Raworth පැවසුවේවැඩිදුර කියවන්න…

විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් සමාගම් ඉගෙන ගනීවැඩිදුර කියවන්න…