සාම්ප්‍රදායික සුව කරන්නන් කියා සිටින්නේ bal ෂධ පැළෑටි විෂබීජහරණය බවයිවැඩිදුර කියවන්න…