විකිරණශීලී ගොම කුරුමිණියා (කොප්‍රිනෙලස් රේඩියන්ස්) ක්‍රමවේද:වැඩිදුර කියවන්න…

වනාන්තර ගොම කුරුමිණියා (කොප්‍රිනෙලස් සිල්වාටිකස්) ක්‍රමවේද:වැඩිදුර කියවන්න…