ඩයට්

ලෝකයේ වේගවත් බර අඩු කර ගැනීමේ ආහාර සිය ගණනක් තිබුණද, දිගු කාලීන ප්‍රති results ල ලබා ගත හැක්කේ ඔබේ ජීවන රටාව විශාල ලෙස වෙනස් කිරීමෙන් පමණි. සිරුරේ බර අ loss ු කිරීමට ආහාර වේලට අමතරව, තනි අවයව නඩත්තු කිරීම සඳහා ආහාර, ක්‍රීඩා ආහාර, රෝග සඳහා ආහාර වේලට ආහාර ලෝකයේ වැදගත් ස්ථානයක් හිමි වේ. මෙම පිටුවෙහි සෘතුමය හා විශේෂ අරමුණු ආහාර පිළිබඳ අංශයක් ද අඩංගු වේ. අපි ප්‍රධාන ඒවා සලකා බලමු.