අසීමිත වර්ධනය පිළිබඳ අදහස මනුෂ්‍යත්වයට සහ ස්වභාවධර්මයට හානි කරන ආකාරය

Oxford විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාඥ Kate Raworth TED සම්මන්ත්‍රණයකදී පැවසුවේ මානව වර්ගයා අනන්ත වර්ධනය විශ්වීය යහපතක් ලෙස සාමාන්‍ය සංජානනය අත්හැරිය යුත්තේ මන්දැයි කියාය.

ඔබමයි