අමුද්‍රව්‍ය පැරණි ඇපල් රොටි තිරිඟු පාන්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ඇපල් බත් වලින් පුරවා සහවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ගෘහ චීස් සමග බේක් කරන ලද ඇපල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය සිරප් සමග ඇපල් හෝ පෙයාර්ස්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ඇනූ ඇපල් වල බැදපු ඇපල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය පෆ් ඇපල් ගෙඩියක ඇපල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ඇපල් ඇපල් 500.0 සමඟ චාලට්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය චාලට් කුකුල් බිත්තර 3.0 (කෑල්ල)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බිත්තර තිරිඟු සමඟ ෂැනේෂ්කි දියරවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය වට්ටක්කා ඇපල් කැස්ඩරෝල් වට්ටක්කා 150.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය කේක් ඇන්ටිල් මාගරින් 250.0 (ග්රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…