අමුද්‍රව්‍ය ඇපල් බත් වලින් පුරවා සහවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ගෘහ චීස් සමග බේක් කරන ලද ඇපල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය සිරප් සමග ඇපල් හෝ පෙයාර්ස්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බිත්තර තිරිඟු සමඟ ෂැනේෂ්කි දියරවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය වට්ටක්කා ඇපල් කැස්ඩරෝල් වට්ටක්කා 150.0වැඩිදුර කියවන්න…