අමුද්‍රව්‍ය අර්තාපල් බාර්ලි සමඟ බාර්ලි කැඳවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය එළවළු සහිත බිත්තර කැඳ හෝවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බිත්තර කැඳ (ස්වාභාවික) කුකුල් බිත්තරයවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ඇපල් සෙමොලිනා ඇපල් යුෂ 500.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ඇප්රිකොට් ඇට සහල් සමඟ හංගේරියානු සහල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය කප්පාදු බත් සමග සහල් කැඳවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය කැරට් කැරට් සමග සෙමොලිනා කැඳවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය ක්රැන්බෙරි යුෂ සමග සෙමොලිනා කැඳවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය කොකෝවා බත් සමග සහල් කැඳවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය වියළි පිසිනු ලබන්නේ මෙනේරි කැඳයිවැඩිදුර කියවන්න…