අමුද්‍රව්‍ය ඇපල් ක්‍රීම් ඇපල් 8.0 (කෑල්ලක්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ඇපල් ක්‍රීම් සෝස් ඇපල් 250.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය ඇපල් කැරට් ඇපල් වලින් පුරවා ඇතවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය විප්ඩ් ක්‍රීම් ඇපල් සමග ඇපල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ලින්ගන්බෙරි ඇපල් සමඟ බේක් කළ ඇපල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බේක් කළ ඇපල් ඇපල් 1200.0 (ග්‍රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බැදපු ඇපල් ඇපල් 3.0 (කෑල්ලක්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ෂුලෝ මෙල්නා (ඕට් පෑන්කේක් -වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය චොකලට් සෝස් කිරි ගව 500.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය චොකලට් පුඩිං කිරි එළදෙන 500.0වැඩිදුර කියවන්න…