අමුද්රව්ය ඇපල් කැරට් ඇපල් වලින් පුරවා ඇතවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය විප්ඩ් ක්‍රීම් ඇපල් සමග ඇපල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ලින්ගන්බෙරි ඇපල් සමඟ බේක් කළ ඇපල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ෂුලෝ මෙල්නා (ඕට් පෑන්කේක් -වැඩිදුර කියවන්න…