ගබඩාවල ඇස්පරගස් ඔව් අවුරුද්ද පුරාමවැඩිදුර කියවන්න…