අමුද්රව්ය කළු එල්ඩර්බෙරි ඉස්ම වැඩිමල් 1000.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය මුහුදු අම්බෙලිෆර් ජෑම් මුහුදු අම්බෙලිෆර්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය පොඩි කළ කැන්ඩිඩ් මුද්දරප්පලම් මුද්දරප්පලම් 1000.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය කළු එල්ඩර්බෙරි ජෑම් වැඩිමල් 1000.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ඉදුණු ඇප්රිකොට් ඇටයේ ජෑම් ඇප්රිකොට් ඇට 600.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය සහල් ජෑම් මුද්දරප්පලම් 1000.0 (ග්‍රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය බ්ලූබෙරි සහ රාස්ප්බෙරි ජෑම් බ්ලූබෙරිවැඩිදුර කියවන්න…