අමුද්රව්ය මෙයොනීස් සමග බිත්තර සහ අශෝභනවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය කුකුල් මස් සමග බැදපු බිත්තර සහවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය එළවළු සමග බැදපු බිත්තර හෝවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය මස් නිෂ්පාදන සමග බැදපු බිත්තරවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බැදපු බිත්තර (ස්වාභාවික) කුකුල් බිත්තරයවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය සෝස් වෑල්වෙහි තම්බා දිවවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය කොකේසියානු විලාසිතාවේ හරක් මස් දිව හරක් මස් දිවවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය කැඩුණු ස්වාභාවික ෂ්නිට්සල් ork රු මස්, කට්ලට්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය විවිධ එළවළු වලින් ෂ්නිට්සෙල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ගෝවා ෂ්නිට්සෙල් සුදු ගෝවා 281.0වැඩිදුර කියවන්න…