අමුද්‍රව්‍ය බ්ලූබෙරීස් යුෂ බිල්බෙරි වලවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය අච්චාරු පිපි umber ් umber ා 5000.0 (ග්‍රෑම්) ඩිල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය අච්චාරු දමන ලද උගත් පන්තියේ ජලය 500.0 (ග්රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…

රෝල්මොප් අමුද්‍රව්‍ය පැසිෆික් හුරුල්ලන් 500.0 (ග්‍රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය කොරියානු කැරට් කැරට් 1000.0 (ග්‍රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය අච්චාරු දමන ලද සුදුළූණු සුදුළූණු ළූණු 750.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය අච්චාරු දමන ලද ගූස්බෙරි ගූස්බෙරි 500.0 (ග්‍රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය අච්චාරු දමන ලද සුදුළූණු ඊතල ලීක් 300.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය අච්චාරු දමන ලද බීට් බීට් 1000.0 (ග්‍රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය අච්චාරු දමන ලද මුහුදු පැලෑටි මුහුදු කැලේ 1000.0වැඩිදුර කියවන්න…