අමුද්‍රව්‍ය හෝස්රාඩිෂ් සෝස් (ඇඹුල් ක්රීම් සමඟ)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය තක්කාලි සෝස් එළවළු සමග තක්කාලිවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය අශ්ව කරල් සමග ඇඹුල් ක්රීම් සෝස්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය තක්කාලි සමඟ ඇඹුල් ක්රීම් සෝස්වැඩිදුර කියවන්න…