අමුද්රව්ය මෙයොනීස් අඩු මේද ගෘහ චීස්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය හෝස්රාඩිෂ් සෝස් (ඇඹුල් ක්රීම් සමඟ)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය යුනිවර්සල් සෝස් දෘ hard චීස් 100.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය තක්කාලි සෝස් එළවළු සමග තක්කාලිවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය තක්කාලි සෝස් හතු සමග තක්කාලිවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය තක්කාලි සෝස් සුප් හොද්ද 500.0 (ග්‍රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ටාටාර් සෝස් පිපි umber ් 3.0 ා XNUMX (කෑල්ලක්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය අශ්ව කරල් සමග ඇඹුල් ක්රීම් සෝස්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය තක්කාලි සමඟ ඇඹුල් ක්රීම් සෝස්වැඩිදුර කියවන්න…