අමුද්‍රව්‍ය ගෙඩි සහිත චීස් චීස් සහවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ork රු මස් ජෙලි ork රු මස්, 1 කාණ්ඩයවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය කුකුළු මස් අපද්‍රව්‍ය වලින් ජෙලිවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය හරක් මස් ජෙලි හරක් මස්, 1 කාණ්ඩයවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ලුණු දැමූ පිරවූ පිපි umbers ් umbers ා පිපි umber ් 4.0.ා XNUMXවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය පයි සහ ස්නැක්ස් තිරිඟු පිටි,වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ඉවාෂි හුරුල්ලන් කුරුළු කූඩු හුරුල්ලන්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය කුළුබඩු සහිත බ්‍රින්ඩ්සා ආහාර රුචිය බ්‍රින්ඩ්සා ගවවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය කුළුබඩු ආහාර රුචිය මිහිරි අමු ගම්මිරිස්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය සැන්ඩ්විච් සඳහා චීස් ස්කන්ධය අමාරුයිවැඩිදුර කියවන්න…