වර්ධිත හා අථත්ය යථාර්ථය විශ්වාසයෙන්වැඩිදුර කියවන්න…

  “ඔබ සමඟ පිටතට ගියොත්වැඩිදුර කියවන්න…