වනාන්තර ගොම කුරුමිණියා (කොප්‍රිනෙලස් සිල්වාටිකස්) ක්‍රමවේද:වැඩිදුර කියවන්න…