අමුද්‍රව්‍ය අඹරන ලද ඇපල් ඇපල් 1012.0 (ග්‍රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය කිරි අඹරන්න (චීස්කේක්, පයි සඳහාවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බත් සමග අඹරන ලද මාළු සහවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය සහල් මුහුද සමඟ අඹරන ලද මාළුවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය අඹරන ලද මාළු මුහුදු බාස් 1026.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බිත්තර බත් සමග අඹරන ලද සහල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය හතු සහල් සමඟ අඹරන ලද සහල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බත් සමග අඹරන ලද මස් සහවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බිත්තර කැරට් සමග අඹරන ලද කැරට්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය සහල් කැරට් සමග අඹරන ලද කැරට්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය අඹරන ලද කැරට් 1087.0 (ග්‍රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…