අමුද්රව්ය සැල්දිරි සමග ඇපල් සලාද සහවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බටර් සමග රැම්සන් (ජාතික කෑමක්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය හෙරින් බටර් හුරුල්ලන් වලින් පිරිසිදු කර ඇතවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය හෙරින්ග් “ලොම් කබායක් යට”වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය ක්රැන්බෙරි බීට් සමග බීට්රූට් 400.0වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්රව්ය චිකන් හා පළතුරු කොක්ටේල් සලාදවැඩිදුර කියවන්න…