සුදු කොග්නැක් යනු විදේශීය මත්පැන් වර්ගයකිවැඩිදුර කියවන්න…

කෙටුම්පත් බියර් එහි අගය කරනු ලැබේවැඩිදුර කියවන්න…

සමහර විට, තනුක හෝ ශක්තිමත් සිසිලනය පසු,වැඩිදුර කියවන්න…