ජර්මානු කලාකරු කිම් ක්වාක්ස් ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කරයිවැඩිදුර කියවන්න…