අමුද්‍රව්‍ය පොඩි කළ අර්තාපල් සහ නිවිති නිවිතිවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය පොඩි කළ අර්තාපල් සහ වට්ටක්කා වට්ටක්කාවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය පොඩි කළ අර්තාපල් සහ ගෝවා අර්තාපල්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය බැදපු තක්කාලි, වම්බටු සහ වෙනත්වැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය කැරට්, තෙල් කැරට් වල සාස්පාන්වැඩිදුර කියවන්න…