අමුද්‍රව්‍ය ඇප්රිකොට් ඇටයේ ඇප්රිකොට් ඇටයේ පලතුරු තේවැඩිදුර කියවන්න…

අමුද්‍රව්‍ය ඔරෙගානෝ තේ සිහින්ව කැපූ ළුෑනූ 2.0 (ග්‍රෑම්)වැඩිදුර කියවන්න…